Vision/Mission Statement

 

Welcome to Hubbard Media Arts Academy!

Vision: Hubbard Media Arts Academy will provide engaging experiences for students as champions of creative and academic excellence with media arts through electronic media, film, and technology. Media Arts will allow students to enhance the skills of artistic expression, risk taking, intellectual freedom, and social responsibility.

Mission: Hubbard Media Arts Academy provides an engaging and innovative learning environment for our diverse student body with the focus on experiences exploring and creating with various media arts, thus deepening their academic skills and knowledge. 

 

SPANISH:

Visión: Academia de Arte de Mediáticas Hubbard proporcionará experiencias atractivas para los estudiantes como defensores de la excelencia creativa y académica con las artes mediáticas a través de los medios electrónicos, el cine y la tecnología. Academia de Arte de Mediáticas Hubbard permitirá a los estudiantes mejorar las habilidades de expresión artística, toma de riesgos, libertad intelectual y responsabilidad social.

Misión:  Academia de Arte de Mediáticas Hubbard ofrece un entorno de aprendizaje atractivo e innovador para nuestro diverso cuerpo estudiantil con el enfoque en las experiencias de exploración y creación con diversas artes mediáticas, profundizando así sus habilidades y conocimientos académicos.

VIETNAMESE:

Tầm nhìn: Học viện nghệ thuật truyền thông Hubbard sẽ cung cấp trải nghiệm hấp dẫn cho sinh viên với tư cách là nhà vô địch về sự xuất sắc trong học tập và sáng tạo với nghệ thuật truyền thông thông qua phương tiện điện tử, phim ảnh và công nghệ. Nghệ thuật truyền thông sẽ cho phép sinh viên tăng cường các kỹ năng thể hiện nghệ thuật, chấp nhận rủi ro, tự do trí tuệ và trách nhiệm xã hội.

Nhiệm vụ: Học viện nghệ thuật truyền thông Hubbard cung cấp một môi trường học tập hấp dẫn và sáng tạo cho sinh viên đa dạng của chúng tôi, tập trung vào trải nghiệm khám phá và sáng tạo với các nghệ thuật truyền thông khác nhau, do đó đào sâu các kỹ năng và kiến thức học thuật của họ.


Why choose Hubbard?

Through our media arts program, students are given opportunities to be creative and collaborate as filmmakers as well as showcase their learning while integrating various media arts. Hubbard isn't just a school, but a 10-year program (TK-8th grade) built to support students through the combined efforts of our teachers, students, and parents.